Forskning og udvikling

I modsætning til mange andre grønne energiformer kan geotermien sættes i spil med det samme da det udelukkende baserer sig på kendt og velafprøvet teknologi og ikke som udgangspunkt kræver yderligere forskning eller teknologiudvikling.

Dette betyder dog ikke, at forskning og udvikling inden for geotermi er uinteressant. Der vil altid være et behov for yderligere at optimere og billiggøre etablering og drift af både boringer og overfladeanlæg.

Geotermiske reservoirer

For at nedbringe den økonomiske risiko ved etablering af nye geotermiske anlæg, er der et stort behov for løbende at udbygge kendskabet til undergrunden, reservoirerne og deres vandkemi.

Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab er for øjeblikket involveret i forskningsprojektet "The geothermal energy potential in Denmark - reservoir properties, temperature distribution and models for utilisation" vedrørende en forbedret kortlægning af de geotermiske reservoirer i Danmark. I projektet deltager også GEUS (projektleder), Aarhus Universitet, Sveriges Geologiske Undersøgelser (SGU), DONG Energy m.fl. Projektet, der løber i perioden 2010-2015, er støttet af Det Strategiske Forskningsråd.

Forskningsprojektet fokuserer på de vigtigste geologiske og geofysiske parametre, der bestemmer udnyttelsesmulighederne. Der arbejdes mod en øget forståelse af variation i reservoirenhedernes kvalitet og temperatur, som kan føre til beregning af det samlede energipotentiale. 

Sæsonvarmelagring

De geotermiske anlægs samspil med anden energiforsyning er et område, hvor yderligere forskning og udvikling vil være nyttig. Varmelagring i geotermiske reservoirer er formentlig lige det der mangler, for at vi kan optimere samspillet mellem Danmarks vedvarende energiressourcer, der ikke altid leverer energien lige når den skal bruges. Evalueringer har vist, at et geotermisk anlæg suppleret med en lagerboring, teoretisk set er meget velegnet til at etablere en sæsonlagring af varme. Derved kan overskudsvarme eller varme produceret billigt for eksempel i sommerhalvåret flyttes til vinterhalvåret, hvor den kan erstatte dyr produktion baseret på fossile brændsler. Sæsonvarmelagring kan således både være økonomisk attraktiv og samtidig nedsætte CO2-emissionen. Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab er involveret i forskningsprojektet "HeHo - Heat Storage in Hot Aquifers" støttet af Det Strategiske Forskningsråd (2011-2015). I projektet deltager også DTU (projektleder), GEUS, DONG Energy, ETH i Zürich og BRGM i Frankrig.

I projektet undersøges hvordan sandstensreservoiret reagerer kemisk og fysisk på lagring af varme ved en temperatur, som ligger over formationernes naturlige temperatur. Det undersøges dels ved laboratorieforsøg og dels ved matematisk modellering af reservoiret både på den lille skala med enkelte korn og på den store skala med hele reservoiret på flere kvadratkilometer.

Se mere om forskningsprojektet på denne side: www.staff.dtu.dk/ilfa/HeHo